Социјалистичка зора ги поддржува работниците од ЈП Комунална хигиена – Скопје во нивните барање за повисоки плати, подобри работни услови, исплата на К15 и враќање на отпуштените колеги на работа. Ова се легитимни барања на работниците, како што е легитимен и нивниот штрајк. 

Работниците во комуналните претпријатија низ државата се едни од најдеградираните и најугнетените работници, кои долги години работат преку договори на дело, и на истите не им се исплаќаат придонеси за здравствено и пензиско осигурување. Многу често платите им доцнат и по четири или пет месеци, а при нивните обиди за протест или штрајк, се заплашувани дека нема да им бидат продолжени договорите. 

Овој пат државата отиде чекор подалеку, наместо заплашување со бркање од работа, на штрајкувачите им однесе специјална полициска единица, и продолжи со етикетирање на работниците како криминалци. Дури и изјавија дека проблемот е решен и дека тие победиле наспроти работниците. Зарем ова се методите за справување со работници кои ги бараат своите права?!

Освен насилниот метод, државата продолжи со уште помоќен метод, со хушкање! Така веднаш беше спремен аргументот, дека имало луѓе на платен список кои не оделе на работа. Веруваме дека е точно, и не само во овој сектор, туку и во други сектори. Тоа е нешто, што не го оправдуваме, но, исто веруваме дека тие луѓе се во таа позиција поради политички и партиски игри и пазарења, за што одговорна е повторно државата. Дополнителното потпалување е тоа што на овие работници не се гледа само како работници кои штрајкуваат, туку како припадници на бенефицирани етнички заедници,  кои земаат плата без да работат. Овие две нафрлени тези од страна на државата и капиталот се доволни за да „збесне“ народот кој се буди од зимскиот сон, само кога се во прашање ваквите теми, кои за долгоречна цел имаат да ја држат работничката класа раздвоена на етнички основи. 

Работници, освестете се!

Имаме кршење на правото на штрајк, закани, уцени, омаловажувања и разединетост. Не им верувајте на државата и капиталот кои ве експлоатираат секојдневно и ве држат разединети за лесно да бидете управувани.

Работници, зарем барањата на работниците од ЈП Комунална хигиена – Скопје, за подобри работни услови, за регрес, за покачување на платите, не се легитимни барања? Зарем не го посакувате истото и за себе? 

Постојано гледаме како власта, политичките партии и капиталот соработуваат и се солидаризираат кога е во прашање уназадувањето на работничките права, така беше и со законските измени за 60 часовно работно време, така беше и со покачувањето на сопствените плати за 78%, така беше и кога се откажаа од прогресивниот данок. 

Единственено можно решение за достоинствен живот на работниците, поминува низ патот на солидарноста и сплотеноста, наспроти угнетувачите.

Agimi Socialist mbështet punëtorët e NP Higjiena Komunale – Shkup në kërkesat e tyre për paga më të larta, kushte më të mira pune, pagesën e K15 dhe kthimin e kolegëve të larguar në punë. Këto janë kërkesa legjitime të punëtorëve, ashtu siç është legjitime edhe greva e tyre.

Punëtorët e ndërmarjeve komunale në të gjithë vendin janë nga punëtorët më të degraduar dhe më të shtypur, të cilët prej shumë vitesh punojnë me kontrata pune dhe nuk u paguhen kontributet e sigurimit shëndetësor dhe pensional. Shumë shpesh u vonohen pagat nga katër apo pesë muajsh dhe kur tentojnë të protestojnë apo të bëjnë  grevës, kërcënohen se nuk do t’u vazhdohet kontrata.

Këtë herë shteti shkoi një hap më tej, në vend të frikësimit duke i përzënë nga puna, ata çuan  njësi speciale të policisë te grevistët dhe vazhduan t’i etiketojnë punëtorët si kriminelë. Madje ata deklaruan se problemi është zgjidhur dhe se kanë fituar ndaj punëtorëve. A janë këto metodat e shtetit për t’u marrë me punëtorët që kërkojnë të drejtat e tyre?!

Përveç metodës së dhunshme, shteti vazhdoi me një metodë edhe më të fuqishme, me ngutje! Kështu u përgatit menjëherë argumenti, se në listën e pagave paska persona që nuk shkojnë në punë. Ne besojmë se është e vërtetë dhe jo vetëm në këtë sektor, por edhe në sektorë të tjerë. Është diçka që ne nuk e justifikojmë, por besojmë se ata njerëz janë në atë pozitë për shkak të lojërave dhe pazareve politike dhe partiake, për të cilat përgjegjës është sërish shteti. Ndezje shtesë shton edhe ajo, se këta punëtorë nuk shihen vetëm si punëtorë grevistë, por si anëtarë të komuniteteve etnike të përfituara, të cilët paguhen pa punuar. Mjaftojnë këto dy teza të shtyra nga shteti dhe kapitali për të “tërbuar” popullin që zgjohet nga gjumi i dimrit, vetëm kur bëhet fjalë për tema të tilla, të cilat për afat të gjatë synojnë të mbajnë klasën punëtore të ndarë në baza etnike.

Punëtorë, zgjohuni

Kemi shkelje të së drejtës për grevë, kërcënime, shantazhe, poshtërime dhe përçarje. Mos i besoni shtetit dhe kapitalit që ju shfrytëzojnë çdo ditë dhe ju mbajnë të ndarë në mënyrë që të manipuloheni lehtë.

Punëtorë, a nuk janë legjitime kërkesat e punëtorëve nga NP Higjiena Komunale – Shkup, për kushte më të mira pune, për rekurs, për rritje të pagave? A nuk e dëshironi të njëjtën gjë për veten tuaj?

Vazhdimisht shohim se si qeveria, partitë politike dhe kapitali bashkëpunojnë dhe solidarizohen kur bëhet fjalë për regresimin e të drejtave të punës, ashtu ka qenë me ndryshimet ligjore për 60 orë pune, ashtu ka qenë edhe me rritjen e pagave të veta për 78%, ishte njësoj kur hoqën dorë nga taksa progresive.

E vetmja zgjidhje e mundshme për jetë dinjitoze të punëtorëve, kalon nga  rruga e solidaritetit dhe kohezionit, kundër shtypësve.